Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest media-sys, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Płk. K. Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów, kontakt: kontakt@media-sys.pl

2. Media-Sys powołał Inspektora Ochrony DanychInspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem mailowym: kontakt@media-sys.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:

 • usług telekomunikacyjnych świadczonych przez media-sys, na podstawie zawartej umowy abonenckiej oraz związanych z nią usług; w szczególności przetwarzanie obejmuje działania marketingowe, serwis, instalacje, deinstalacje, działania sprzedaży, transmisje sygnału, obsługę abonenta, serwis abonenta, czynności windykacyjne,
 • usług świadczonych przez serwis komputerowy media-sys, na podstawie zgłoszenia serwisowego, w szczególności usługi naprawy sprzętu elektronicznego, obsługę zgłoszenia naprawy,
 • sprzedaży towarów i usług zakończoną fakturą VAT, w szczególności wystawienie dokumentu sprzedaży, czynności windykacyjne (w przypadku płatności odroczonej),

a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody w celach:

 • marketingowych, tj. otrzymywania materiałów reklamowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez media-sys za pośrednictwem poczty e-mail (informacji handlowych),
 • marketingu bezpośredniego, tj. przedstawiana ofert produktów/usług własnych celem ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem oraz wykonywanie połączeń telefonicznych.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy telekomunikacyjnej (w zakresie danych zgodnie z art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne np. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu oraz numer telefonu, adres poczty elektronicznej), przyjęcia sprzętu do naprawy (imię i nazwisko, numer telefonu) lub sprzedaży zakończonej wystawieniem faktury VAT (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP). Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi zawarcie umowy telekomunikacyjnej, przyjęcia sprzętu do naprawy serwisowej, bądź wystawienia faktury VAT kończącej sprzedaż towarów lub usług.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Media-Sys np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak np.

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie  art. 6 ust 1 pkt. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu w określonych przypadkach:

 • przez okres 12 miesięcy – dane retencyjne:

a) w przypadku usług dostępu do Internetu (w szczególności adresy IP, lokalizacje)
b) w przypadku usług telefonii stacjonarnej lub komórkowej, dane dotyczących połączeń (numerów telefonów, czasu trwania etc.) zgodnie z Ustawą Prawo Telekomunikacyjne

 • przez okres 12 miesięcy zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 74, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji.
 • przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości art.74, dokumenty księgowe tj. faktury sprzedaży i zakupu, faktury korygujące, noty korygujące, noty księgowe;
 • przez 10 lat w przypadku roszczeń.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.