Dla Operatorów

W związku z budową przez Media-Sys sp. z o.o. nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków publicznych, otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, tj. realizacją projektu o nazwie „Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B”, prezentujemy ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie sieci przyłączających gospodarstwa domowe. Projekt obejmuje budowę 1070 km sieci szerokopasmowej, która ma umożliwić dostęp do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach dla 19099 lokali (gospodarstw domowych) w województwie podkarpackim na obszarach, które do tej pory dotknięte były wykluczeniem cyfrowym.

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji, którym jest skrzynka e-mail: hurt@media-sys.pl. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. W celu skorzystania z naszej oferty dostępu hurtowego, prosimy – w pierwszej kolejności – wysłać do nas wniosek o zawarcie umowy ramowej. Procedura uzyskania dostępu do sieci POPC określona jest w opublikowanych poniżej dokumentach, tj. w umowie ramowej oraz załącznikach do niej.

Współpraca hurtowa oparta jest na przepisach powszechnie obowiązującego prawa (m.in. art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) oraz obowiązujących/rekomendowanych dokumentach, stanowiących załącznik do przygotowanej oferty, tj.: (1) „Wymaganiach dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC” z listopada 2017 r.; (2) „Zasadach dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacji Prezesa UKE” z marca 2018 r.; (3) „Procedurach współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC” z lutego 2020 r.

Możliwość świadczenia przez nas usług hurtowych rozpoczyna się od momentu zawarcia umowy ramowej. Po zawarciu umowy ramowej istnieje możliwość skorzystania z oferowanych przez nas usług. W przypadku sieci zrealizowanych dla gospodarstw domowych są to:

  • BSA,
  • dostęp do ciemnych włókien,
  • LLU,
  • kolokacja,
  • połączenie sieci w trybie kolokacji,
  • połączenie sieci w trybie liniowym,
  • dostęp do kanalizacji kablowej,
  • dostęp do podbudowy słupowej

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem Systemu Komunikacji. 

Oferta ramowa dla Operatorów

Lista Punktów Adresowych

Wykaz jednostek oświatowych

Data publikacji: 28 październik 2023r.