Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie

1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Tytuł projektu

Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B

Opis projektu

Projekt dotyczy wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę sieci dostępowej NGA o przepustowości 100 Mb/s do klienta końcowego (gospodarstwa domowego) dla obszaru POPC Tarnobrzeski część B w technologii światłowodowej PON FTTH (sieć typu punkt – wielopunkt). Zasięgiem sieci zostanie objęte zasięgiem sieci 19099 punktów adresowych, które obejmują 19099 lokali (gospodarstw domowych) co pozwoli na wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, wszystkie z łączem 100Mb/s. Zostanie również objęta podłączeniem 72 Placówki Publiczne o gwarantowanym łączu 100Mb/s, jak również wszystkie szpitale.

Cele projektu

Celem jest zaprojektowanie, wybudowanie oraz uruchomienie na terenie województwa podkarpackiego, sieci hurtowego dostępu do usług szerokopasmowych, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu wybranych miejscowości powiatów stalowowolskiego, Tarnobrzega, niżańskiego, tarnobrzeskiego i leżajskiego możliwości korzystania z tych usług.

Celem, strategicznym projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę sieci dostępowej NGA o przepustowości 100 Mb/s do klienta końcowego dla obszaru POPC Tarnobrzeski część B w technologii światłowodowej GPON FTTH (sieć typu punkt-wielopunkt). Zasięgiem sieci zostanie objęte 19099 punktów adresowych, zostanie również zrealizowane podłączenie 72 jednostek publicznych.

Wkład funduszy europejskich: 32 575 725,43 zł

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 2020-01-31

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 – ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe z dnia 2018-11-15załącznik nr 01 – Wymagania dla Sieci NGA-POPCzałącznik nr 02 – Lista potencjalnych punktów adresowychzałącznik nr 03 – Założenia ogólne wykonania inwestycjizałącznik nr 04 – Formularz ofertowyzałącznik nr 04a – Formularz cenowyzałącznik nr 05 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr 06 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowaniazałącznik nr 07 – Wykaz robótzałącznik nr 08 – Wykaz osóbzałącznik nr 09 – Wzór umowyzałącznik nr 10 – Mapy i schematy koncepcyjne do wyceny projektowania i budowy siecizałącznik nr 11 – Wzór umowy udostępnienia nieruchomościzałącznik nr 12 – Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Odpowiedź dotycząca zapytania ofertowego

Odpowiedź dotyczy zapytania ofertowego nr 01,2018 z dnia 2018-11-15

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 2018-12-14

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 2018-12-14

Zawiadomienie o modyfikacji zapytania ofertowego i zmianie terminu składania ofert z dnia 2018-12-17

Zawiadomienie o modyfikacji zapytania ofertowego i zmianie terminu składania ofert z dnia 2018-12-17

Załączniki po modyfikacji z dnia 2018-12-17

Załączniki po modyfikacji z dnia 2018-12-17

Informacja o złożonych ofertach z dnia 2018-12-21

Informacja o złożonych ofertach z dnia 2018-12-21

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 2018-12-21

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 2018-12-21