Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: „RODO”. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest MEDIA-SYS sp. z o. o., adres siedziby: ul. Śnigurskiego 9/03U, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650586, NIP 8133732350, REGON 366001409.

2. Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Piotra Danek. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

 • adres e-mail: iodo@media-sys.pl;
 • adres do doręczeń: Pan Piotr Danek, IOD MEDIA-SYS sp. z o.o., ul. Śnigurskiego 9/03U, 37-700 Przemyśl;
 • +16 888 3 888.

3. Cel oraz podstawa prawa przetwarzania danych osobowych

Dane transmisyjne to dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne. Dane transmisyjne wykorzystujemy do rozliczeń z innymi operatorami telekomunikacyjnymi.

Państwa dane osobowe, w tym dane transmisyjne, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, przyjmowania płatności, obsługi reklamacji, gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych, tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obrony przed takimi roszczeniami (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji Państwa próśb (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, w tym przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi, kontaktu telefonicznego w celu marketingu bezpośredniego, przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na adres e-mail lub innym, wybranym przez Państwa kanałem informacyjnym (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w przypadku usługi telefonii – prowadzenia spisu abonentów oraz biura numerów (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Okres przechowywania danych

Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy wynosi 12 miesięcy, chyba że dane te zostały zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i będziemy mieli obowiązek dłuższego ich zatrzymywania i przechowywania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym przez okres umożliwiający dochodzenie roszeń (3 lata od rozwiązania umowy, ale do końca ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym termin upływa) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko nam (6 lat od rozwiązania umowy, ale do końca ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym termin upływa), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług);
 • jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

5. Podstawa podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych we wzorze umowy. Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (jako dostawcy usługi telekomunikacyjnej) autoryzacji abonenta w celu wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy i rozpocząć świadczenia usług.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których niepodanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub adres e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.

6. Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym instalatorzy, podmioty wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.

W przypadku korzystania z usług telefonicznych i wyrażenia przez Państwa zgody, informacje o numerze będą dostępne w książkach telefonicznych lub spisach numerów telefonicznych, co ma za zadanie umożliwienie sprawnego wyszukania numerów telefonów. Po wyrażeniu przez Państwa zgody numer może być udostępniany innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych, mającym siedzibę w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazany będzie wyłącznie numer telefonu, nazwa miejscowości oraz ulica w miejscu zamieszkania oraz Państwa imię i nazwisko.

7. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania;
 • usunięcia przetwarzania danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie;
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

9. Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 • wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów;
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danym transmisyjnych, przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne to wystawiania i przesłania Państwu faktur oraz monitorowania płatności i realizacji umowy, nie będą natomiast profilowane.

W przypadku zaległości w opłatach, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia usług, zgodnie z postanowieniami umowy. Na tę decyzję będzie miała wpływ wysokość i okres trwania zadłużenia.

W celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług telekomunikacyjnych i reagowaniu na nie, podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego zachowania/ruchu sieciowego za nietypowy i mogący stanowić nadużycie. W konsekwencji, ograniczamy lub blokujemy taki ruch.